Osallistava ja liikunnallinen teatteri

ESR-rahoitteisen Osallistava ja liikunnallinen teatteri -hankkeen päätavoitteena on lisätä nuorten osaamista ja osallisuutta yhteiskunnassa esittävän taiteen (teatteri ja sirkus) sekä liikunnan menetelmin. Päätavoite saavutetaan luomalla ja vakiinnuttamalla paikallistasoilla toimintamalleja liikunta-, esittävän taiteen ja nuorisoalan toimijoiden yhteistyölle sekä testaamalla, kehittämällä ja mallintamalla nuoria osallistavia ja nuorten kansalaisaktiivisuutta tukevia menetelmiä esittävän taiteen ja liikunnan aloille.

Hankkeen varsinaisena kohderyhmänä ovat 15-25 -vuotiaat syrjäytymisuhan alaiset nuoret, joilla on ikäisiään nuoria vähemmän mahdollisuuksia harrastaa liikuntaa ja esittäviä taiteita. Lisäksi varsinaisiin kohderyhmiin kuuluvat nuorten parissa toimivat asiantuntijat, jotka työskentelevät liikuntajärjestöissä, teattereissa, sirkuksissa ja nuorisoalan organisaatioissa.

Valtakunnallisen hankkeen hallinnoija ja päätoteuttaja on Diakonia-ammattikorkeakoulu ja osatoteuttajia Kalliolan Nuoret ry, Kajaanin Kaupunginteatteri, Kainuun Liikunta ry, WAU ry sekä Q-teatteri ry.

Hankkeen avulla luodaan ja juurrutetaan paikallistasoilla toimintamalleja liikunta-, teatteri- ja nuorisoalan toimijoiden yhteistyölle. Toimintamallien avulla vakiinnutetaan liikunta-, esittävän taiteen ja nuorisoalan toimijoiden johdon keskinäinen vuoropuhelu alueilla, sovitaan paikallisten toimijoiden keskinäisestä työnjaosta, huomioidaan paikallisen toiminnan reunaehdot ja sovitaan hankkeen toiminnan jatkamisesta hankkeen päätyttyä.

Hankkeessa testataan ja kehitetään nuoria osallistavia ja nuorten kansalaisaktiivisuutta tukevia menetelmiä esittävän taiteen ja liikunnan aloille.

Menetelmiä levitetään ja jalkautetaan hankekonsortion ulkopuolelle järjestämällä paikallisille yhteistyökumppaneille hankeinfoja sekä toiminnallisia Toimintatavat tutuiksi -tilaisuuksia. Toiminta mallinnetaan, arvioidaan ja kootaan julkaisuksi.

Tässä hankkeessa ideana on tutustuttaa teatteriin, sirkukseen ja eri liikuntamuotoihin nuoria, jotka eivät niiden pariin muutoin hakeutuisi. Tarkoituksena ei ole koulia nuorista alojen ammattilaisia, vaan tarjota heille onnistumisen kokemuksia sekä vahvistaa heidän keskinäistä yhteisöllisyyttään ja itseluottamustaan.

WAU ry on hankkeen toiminnassa mukana Oulussa, Rovaniemellä ja pääkaupunkiseudulla. Oulussa ja Rovaniemellä WAU ry toimii paikkakuntien vastaavana osatoteuttajana, jonka tehtäviin kuuluu nuorten toiminnan (työpajojen, ryhmien, yms.) käytännön järjestelyt, alueellinen tiedottaminen, alueen arvioinnin käytännön toteutus (tiedonkeruu) sekä hankkeen alueellisten levitystapahtumien toteuttaminen. Lisäksi WAU ry vastaa toiminnan vakiinnuttamisesta osaksi oman organisaationsa vakituista toimintaa. Pääkaupunkiseudulla WAU ry toimii hankkeen asiantuntijana ja liikuntapalveluiden järjestäjänä / ohjaajana.

Lue lisää hankkeesta ilmaiseitseasi.fi

instagram #ilmaiseitseäsi

Lisätietoja: anu.salokangas@wau-ry.net

Osallistava ja liikunnallinen teatteri